El Pla Municipal d’Acció Cultural (PMAC) és un instrument creat per promoure la reflexió, el debat i el desenvolupament d’estratègies i propostes per a l’acció cultural local. Es tracta, doncs, d’un document que ha de permetre planificar i donar coherència a la política cultural per als propers anys, sempre buscant, però, que l’estratègia i els objectius culturals s’emmarquen dins del conjunt de polítiques municipals i que aquestes partisquen d’un consens polític, institucional i ciutadà amb l’únic objectiu de millorar la vida de les persones i el panorama cultural de la ciutat.

Documents

Dates

acabat

DIAGNÒSTIC

Anàlisi de la realitat cultural albaidina, problemes i reptes, DAFO.

acabat

DEFINICIÓ D’ACCIONS ESTRATÈGIQUES

Definició dels objectius principals, línies estratègiques i accions estratègiques a curt, mitjà i llarg termini.

acabat

ENQUESTA CIUTADANA

Anàlisi sobre l’interés i la participació cultural de la ciutadania d’Albaida. Fins a l’1 d’abril

acabat

REDACCIÓ DEL PMAC

Redacció tècnica del PMAC, tot recollint les aportacions del Consell Municipal de Cultura i els resultats de l’enquesta ciutadana.

acabat

DEBAT FINAL I ESMENES AL PMAC

Procés d’esmenes i redacció final definitiva.

obert

APROVACIÓ DEL PMAC I POSTERIOR PUBLICACIÓ

Aprovació per part del Consell Municipal de Cultura i del Ple de l’Ajuntament d’Albaida i posterior publicació online i offline.

Tancat

SEGUIMENT DEL COMPLIMENT DEL PMAC

Seguiment de la implantació de les accions del PMAC per part del Consell Municipal de Cultura.