El PLGRDA és un document de planificació estratègica centrat en la gestió dels residus domèstics. Permet conéixer la situació actual pel que fa a la generació de residus municipals i definir un nou model de gestió de residus en el municipi que es tradueix en un conjunt d’accions de comunicació i sensibilització, prevenció, implantació d’un nou sistema de recollida, coordinació entre entitats, regulació de la gestió del residu i seguiment i control. Totes estes accions van encaminades a assolir els objectius de recollida selectiva que estableix la normativa en vigor, que es fixen en un 67% per a l’any 2022.

En la construcció del PLGRDA d’Albaida s’implica a tota la població del municipi a través d’un procés de participació en el què tots i totes podran aportar la seua visió de com pensen que es pot millorar la gestió de residus a Albaida.

Documents

Dates

acabat

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ
De setembre a novembre 2021

obert

PROCÉS PARTICIPATIU
Sessió presencial: 15 de novembre.

Qüestionari de participació: del 15 al 27 de novembre.

Qüestionari de validació: del 6 al 15 de desembre.

Accedir al qüestionari de validació

obert

REDACCIÓ DEL PLA
De setembre a gener 2022

Aci podràs trobar tota la informació i materials que es generen en el procés de preparació, participació i redacció del Pla Local de Gestió de Residus d’Albaida: www.municipis2030.es

Fases

RECOLLIDA D'INFORMACIÓ

Recollida d’informació per a fer una diagnosi de la situació actual en gestió de residus domèstics i proposar millores en el sistema de recollida.

Acabat

PROCÉS PARTICIPATIU

Activitats obertes a tota la ciutadania per a què puguen aportar la seua visió de com es podria millorar la gestió de residus a Albaida.

obert

REDACCIÓ DEL PLA LOCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES (PLGRDA)

Document estratègic que estableix, de manera justificada, les accions que es mampendran, per a garantir que s’assoleixen els objectius que estableix el PIRCVA, tot i incorporant les aportacions rebudes en el procés participatiu.

obert