El PLGRDA és un document de planificació estratègica centrat en la gestió dels residus domèstics. Permet conéixer la situació actual pel que fa a la generació de residus municipals i definir un nou model de gestió de residus en el municipi que es tradueix en un conjunt d’accions de comunicació i sensibilització, prevenció, implantació d’un nou sistema de recollida, coordinació entre entitats, regulació de la gestió del residu i seguiment i control. Totes estes accions van encaminades a assolir els objectius de recollida selectiva que estableix la normativa en vigor, que es fixen en un 67% per a l’any 2022.

En la construcció del PLGRDA d’Albaida s’implica a tota la població del municipi a través d’un procés de participació en el què tots i totes podran aportar la seua visió de com pensen que es pot millorar la gestió de residus a Albaida.

Documents

Fases

Tancat

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ

Recollida d’informació per a fer una diagnosi de la situació actual en gestió de residus domèstics i proposar millores en el sistema de recollida. De setembre a novembre 2021

Tancat

PROCÉS PARTICIPATIU

Activitats obertes a tota la ciutadania per a què puguen aportar la seua visió de com es podria millorar la gestió de residus a Albaida.

Sessió presencial: 15 de novembre.

Qüestionari de participació: del 15 al 27 de novembre.

Qüestionari de validació: del 6 al 15 de desembre.

Tancat

REDACCIÓ DEL PLA

Document estratègic que estableix, de manera justificada, les accions que es mampendran, per a garantir que s’assoleixen els objectius que estableix el PIRCVA, tot i incorporant les aportacions rebudes en el procés participatiu. De setembre a gener 2022

Aprovació inicialDocument de síntesiAprovació definitiva del PLGRDA

Accedeix a la informació i documentació de l’aprovació inicial del PLGRDA:

https://www.albaida.es/va/pagina/pla-local-residus

Informació

Aci podràs trobar tota la informació i materials que es generen en el procés de preparació, participació i redacció del Pla Local de Gestió de Residus d’Albaida: www.municipis2030.es