“Pla de Mobilitat Urbana Sostenible. La mobilitat urbana va més enllà de ser la suma del conjunt de desplaçaments que realitzen tant persones com mercaderies en l’àmbit urbà, en totes les maneres possibles, amb la finalitat de dur a ter me les seues activitats quotidianes.

Hui, la mobilitat constitueix un dret social de la ciutadania que inclou valors com la cohesió i la inclusió social, la salut i la seguretat dels ciutadans i les ciutad anes, l’equitat, la sostenibilitat i la participació en un model que posa a les persones i les seues diferents necessitats de moure’s,
en el centre, per tot ai xò i més la i mportància d ’una planificació local sobre mobilitat sostenible.”

Documents

Fases

tancat

TREBALL DE CAMP

Anàlisi de la mobilitat actual i de les principals pautes de mobilitat.

obert

PROCÈS PARTICIPATIU

Procès participatiu sobre la mobilitat a Albaida i sobre el PMUS.

tancat

PROJECCIÓ

Projecció de manera participativa del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Albaida

tancat

PMUS D’ALBAIDA

Document del PMUS d’Albaida amb objectius, línies estratègiques, programació i indicadors de seguiment